Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 164/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Javaslat Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítésre

Előterjesztő:      Kósa Erzsébet Anikó jegyző, HVI vezető

2.             Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:        Kósa Erzsébet Anikó jegyző

          Véleményező:   Pénzügyi Bizottság

3.             Tájékoztatás Molnár Zsuzsanna intézményvezetői jogviszonyról történő lemondásáról

          Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:        Kósa Erzsébet Anikó jegyző

4.             Tájékoztatás az ELT-172 forgalmi rendszámú gépjármű árverésen történő megvásárlásának lehetőségéről

          Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:        Varga Sándor aljegyző

5.             Szabó Gyula gombai lakos ingatlanvásárlási kérelme

          Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:        Czeglédi János műszaki előadó

          Véleményező:   Pénzügyi Bizottság

6.             Javaslat a 736/6 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának megvásárlására

          Előterjesztő:      Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke (szóbeli előterjesztés)

7.             Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

          Előterjesztő:      dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

Határidő:           azonnali

         Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző