Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     165/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű önkéntes tevékenység folytatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Gomba Község Önkormányzata 2012. augusztus 6. napján az Emberi Erőforrás Minisztérium illetékes szervénél kezdeményezte Gomba Község Önkormányzata, mint közérdekű önkéntes tevékenyég folytatására jogosult Fogadó szervezet nyilvántartásba vételét.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy azon személyekkel, akik a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 36. § (1)-(3). bekezdésében foglalt feltételeket teljesíteni nem képesek, azokkal közérdekű önkéntes munka végzésére – jelen határozat mellékletét képező szerződés minta szerinti tartalommal – önkéntes szerződést hozzon létre.

 

 

Határidő:        folyamatos

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző