Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 165/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Szabó Gyula képviselőnek az ingatlan vásárlási kérelmére vonatkozó napirendi ponthoz kapcsolódóan az érintettségre vonatkozó bejelentését és azt tudomásul vette.

 

            Határidő: azonnali

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző