Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     166/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Dankó utca 2. szám alatti ingatlan ügyében benyújtott kérelem elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület nem él a 28 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Dankó utca 2. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásának lehetőségével.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzathoz kérelemmel forduló tulajdonosokat az 1./ pontban meghatározott döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: 2009. szeptember 18.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző