Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     166/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pege Pata Parádé megrendezéséhez igényelt támogatás érdekében benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Pege Pata Parádé néven megszervezésre kerülő 4. lovasáldás megrendezését 100.000,- forinttal támogatja.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összegű támogatás átutalásáról a kérelmező által megjelölt nonprofit civilszervezettel kötött támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon.

 

 

Határidő:        2012. augusztus 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző