Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     167/2012. (VIII. 08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 22/2011. (II.10.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület visszavonja a 22/2011. (II. 10.) sz. határozat 2. pontját.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Molnár Ferencné gombai lakossal csereszerződést kössön a Molnár Ferencné tulajdonát képező gombai 715/1 hrsz-ú és a 746 hrsz-ú ingatlan és az Önkormányzat tulajdonát képező gombai 780 hrsz-ú ingatlan tekintetében.

3.      A Képviselő-testület a Molnár Ferencné tulajdonát képező gombai 715/1 hrsz-ú ingatlan értékét 2.470.000.- Ft-ban, a gombai 746 hrsz-ú ingatlan értékét 1.170.000.- Ft-ban, összesen 3.640.000.- Ft-ban állapította meg, valamint a Gomba Község Önkormányzata tulajdonát képező 780 hrsz-ú ingatlan értékét 3.500.000.- Ft-ban határozta meg.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a 3. pontban foglalt értékmeghatározás alapján – Molnár Ferencné 2217 Gomba, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakos részére 140.000.- Ft-ot, mint a csereingatlanok közötti értékkülönbözetet az általános tartalék terhére megtérítse.

 

 

Határidő:        2012. augusztus 31.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző