Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

167/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává megválasztja:

Bokros Imre Gomba, Rákóczi u. 101.,

Pásztor Barnabás Gomba, Petőfi u. 18., és

Pete Leventéné Gomba, Deési Pál u. 3. szám alatti lakóhellyel rendelkező tagokat, valamint

Mátyás Ferenc Gomba, Viola u. 1/a., és

Sztodoláné Rakusz Regina Gomba, Rákóczi u. 85. szám alatti lakóhellyel rendelkező póttagot.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő:      eskütételre 2014. szeptember 1.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester   

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző