Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     168/2012. (VIII.  08.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi, Fáy, Nefelejcs és Rákóczi utcák útjavítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításakor a beruházási előirányzatról csoportosítsa át felújítási előirányzatra a Bercsényi utcai elektromos közműhálózat kiépítésére tervezett 3.175 e Ft-ból a várható kiadás figyelembe vételével 2.475 e Ft előirányzat maradványt.

 

2.                  A Képviselő-testület az 1. pont alapján a Bercsényi, Fáy, Nefelejcs és Rákóczi utcákban az előző évek során útfelújítással nem érintett szakaszokon úttükör emelésére, javítására és fedésére biztosít fedezetet a felújítás kiemelt előirányzaton.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző