Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

168/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok kiegészítésére vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a választások lebonyolítása során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjai közé választja

-       Arnócz Ildikó,

-       Bendő Béla,

-       Bendőné Mag Anikó,

-       Elek Csaba,

-       Jakabné Cseh Zsuzsanna,

-       Leé Ilona,

-       Sinkovicz Sándorné,

-       Wasylkoviczné Füri Hajnalka gombai lakosokat.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.

 

Határidő:      eskütételre 2014. szeptember 1.

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester   

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző