Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 169/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Molnár Zsuzsanna intézményvezető közalkalmazotti lemondásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester egyéb munkáltatói jogkörében eljárva Molnár Zsuzsannát a 2014. augusztus 12-től október 11-ig terjedő lemondási idő alatt a munkavégzési kötelezettség alól ne mentesítse.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. szeptember 11-i ülésre készítsen előterjesztést a Civilház további működtetésére vonatkozó javaslatairól, mely terjedjen ki az intézményvezetői feladatok ellátásának módjára, a fenntartói döntéseket tartalmazó dokumentumok szükségessé váló módosítási javaslatára is.

Határidő:      értelemszerűen

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester   

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző