Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 16/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosító önkormányzati rendelettervezetre vonatkozó javaslatot és a képviselői módosító indítvány alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tervezet k) pontjában a „környezetvédő” szó „környezetvédelmi” –re legyen cserélve, valamint az l) pontja kerüljön kiegészítésre a Közbiztonsági Központ gondnoki feladatinak ellátásával.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző