Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     170/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az előkészítői módosító indítványt, mely alapján a helyi építési szabályzatot módosító rendelet tervezete kiegészül, és a  3/2003. (II.5.) sz. rendelet 20/A. §-ának (4) bekezdésében a felsőfarkasdi és tetepusztai temetők helyrajzi számai is feltüntetésre kerülnek  az alábbi szövegezéssel:

 

„(4)       Zöldfelületi intézmények a településen a 200, 822, 3446, 3710, és a 0445/3  hrsz.-ú temetőkertek.”

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző