Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30-án megtartott zárt ülésén 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

170/2012. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30-ai zárt ülésén megtárgyalta Sulán István közalkalmazotti kinevezésére vonatkozó javaslatot és az alábbiak határozatot hozta:

 

1./      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sulán István 2217 Gomba, Völgy utca 11. szám alatti lakost 2012.09.01.napjától 2012.12.31. napjáig határozott időtartamra, közterületi karbantartó munkakörbe, a költségvetés eredeti előirányzata terhére, próbaidő kikötése nélkül közalkalmazottként kinevezi.

 

2./      A Képviselő-testület Sulán István illetményét 93.000,- Ft-ban állapította meg az alábbi jogcímek szerinti részletezettséggel:

          garantált illetménye Kjt. alapján                                             70.208.- Ft

          minimálbérre történő kiegészítés:                                            22.792.- Ft

 

          Illetménye kerekítve mindösszesen:              93.000,- Ft

 

                     határidő: azonnal

                     felelős: polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző