Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     171/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az előkészítői módosító indítványt, mely alapján a helyi építési szabályzatot módosító rendelet tervezete egészüljön ki úgy, hogy a  3/2003. (II.5.) sz. rendelet 8. § (1) bekezdésében a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának” szövegezés helyébe a „természetvédelemért felelős hatóság és szerveinek” szövegezés is bekerüljön.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző