Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

171/2010. /X. 14./ számú határozat

 

 

1.  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos polgármester havi illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 3. § (1)-(2). bekezdése alapján –a 12-es szorzószám figyelembe vételével – 2010. október 3-ai hatállyal 463.800.- Ft-ban állapítja meg.

 

2.  A képviselő-testület - figyelembe véve a polgármester költségátalányról történő lemondását tartalmazó nyilatkozatát - a polgármester részére költségátalányt nem határoz meg.  

 

3.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1./ pontban megállapított illetmény számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:        2010. október 15. és folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző