Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 171/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ELT-172 forgalmi rendszámú gépjármű árveréséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglalt regisztrációs díj megfizetése ellenében regisztrálja az Önkormányzatot, mint jogi személyt az elektronikus árverési rendszerbe.

 

2.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ELT-172 forgalmi rendszámú gépjármű árverésén részt vegyen, a licitálást a nullszaldó érvényesítésének figyelembe vételével tegye meg, és sikeres megvételt követően a járművet az előterjesztésben foglaltak szerint értékesítse.

 

Határidő: értelemszerűen        

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző