Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 172/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Gyula 2217 Gomba Bercsényi u. 5/a. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Szabó Gyula (2217 Gomba, Bercsényi u. 5/a szám alatti lakos) részére

-     a 0419/10 hrsz-ú, 1910 m2  területű ingatlant                  28.650,- Ft,

-     a 0419/15 hrsz-ú, 1.2796 m2 területű ingatlant              127.960,- Ft,

-     a 0419/16 hrsz-ú, 7423 m2 területű ingatlant                 148.460,- Ft,

-      a 0419/18 hrsz-ú 4171 m2 területű ingatlant                    85.420,- Ft

      eladási áron értékesíti.

              2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges ügyintézés lebonyolítására.

 

              3.    A Képviselő-testület az ingatlanértékesítés előkészítéseként megrendelt ingatlanforgalmi értékbecslések díjának fedezetére értékesítés esetén a vételár, az értékesítés meghiúsulása esetén az általános tartalék terhére biztosít bruttó 60.000,- Ft előirányzatot.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző