Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

173/2010. /X. 14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Szemere Huba u. 13. szám előtti, 116. hrsz-ú közterületen történt ismeretlen eredetű pinceomlás vis maior támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntés előkészített határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez a káreseményt az alábbiak szerint nevezi meg:

 

A káresemény megnevezése: Gomba, Szemere Huba u. 13. előtti pincebeszakadás veszélyelhárítása

3.      A Képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

            Saját forrás

388.600,- Ft

          10

Biztosító kártérítése

0 Ft

0

Egyéb forrás

0 Ft

0

Vis maior igény

3.497.400,- Ft

90

Források összesen

3.886.000,- Ft

100

 

4.      A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.886.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.

 

5.      A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett út az önkormányzat tulajdonát képezi.

6.      A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

 

Biztosító Társaság megnevezése

xxx

Biztosítási szerződés száma

xxx

 

7.      Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a megfelelő rész aláhúzandó.)

*A közút nem biztosítható.

8.      Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

9.      A képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.5.) számú rendeletében - az általános tartalék terhére - biztosítja.

 

10.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő:             2010. október 22.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző