Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 173/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 736/6 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatára - a gombai 736/6 helyrajzi számú, valóságban a Gomba, Szőke Ferenc u. 1. szám alatt lévő ingatlanból ingatlanrész-  vásárlási döntéshez ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését tartja indokoltnak. 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslés haladéktalan megrendeléséről gondoskodjon, s annak rendelkezésre állását követően készítsen    előterjesztést a vásárlás tárgyában.

 Határidő: értelemszerűen        

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző