Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

174/2010. /X. 14./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0166/61 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonására és belterületbe csatolására vonatkozó javaslatot  és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0166/61 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonásának kezdeményezését, majd ezt követően belterületbe csatolását határozta el. 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az illetékes földhivatalnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő:             2010. október 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző