Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     174/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 13-i soros rendes ülésén megtárgyalta a rendezvényház tolófal pótelőirányzatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendezvényház tolófala acél fogadószerkezet elkészítésére, valamint a középső falszakasz falburkolatának fedezetére -figyelemmel a Gomba Községért Közalapítvány Kuratóriuma által a Rendezvényház befejezéséhez felajánlott támogatás összegére - az általános tartalék terhére 698.352,- Ft pótelőirányzatot biztosít.

 

2.             A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a soron közvetkező költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző