Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 174/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezető által benyújtott előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az óraadó gyógypedagógus megbízási szerződésének megkötéséhez.

 

2.             A Képviselő-testület a megbízási szerződéshez 2014. költségvetési évben szükséges 88 eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a gyógypedagógus megbízási szerződésének fedezeteként a 2015. költségvetési évben a 179 eFt-ot eredeti előirányzatként tervezze.

 Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester,

             dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

   

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző