Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

175/2010. /X. 14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a cserelakás biztosítási kötelezettség teljesítése érdekében kötendő megállapodásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a javaslatot elfogadja.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az megállapodás megkötése, illetve a bérleti szerződés módosítása iránt intézkedjék.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző