Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 175/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan bérletére/vásárlására vonatkozó tájékoztatást és az alábbi döntést hozta:

 

 1.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan adásvételéről oly formában, hogy azt hosszabb időtartamú bérleti időszak előzze meg, mely alatt fizetett bérleti díj a vételárba beszámításra kerülhet.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tóth Norbertet kérje írásbeli beadvány benyújtására, melyben szándékaikat rögzíti, amely alapján készüljön előterjesztés a soron következő testületi ülésre.

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző