Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     176/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

-     Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az előkészítői módosító indítványt, mely alapján a helyi építési szabályzatot módosító rendelet külterületi szabályozási tervi mellékletében az ÜH   hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterülethez besorolásra kerülhet a 0166/51 hrsz-ú ingatlanból a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1784/5/2009. sz. iratának mellékletében feltüntetett üdülőterületként fejleszthető rész.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző