Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

176/2010. /X. 14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jókai Mór utca és a Gombai út járdájának felújítására vonatkozó javaslatot  és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a HE-DO Kft-vel lefolytatott II. írásbeli konzultáció során a vállalkozó által benyújtott ajánlatban szereplő mennyiségekkel és ott jelölt bruttó ajánlati áron a vállalkozási szerződést megkösse

2.      A képviselő-testület a járdafelújításra költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatot a szükséges mértékig az általános tartalékból 1.303.737,- Ft-tal kiegészíti. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

 

Határidő:             2010. október 25.  és értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző