Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

177/2010. /X. 14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombai Polgárőr Egyesület székhelyhasználatra irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gombai Polgárőr Egyesület alapszabályának módosítását követően székhelyként az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Községháza címét, a 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. számot jelölje meg.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület képviselőjét tájékoztassa.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző