Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. október 14-én megtartott alakuló ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

178/2010. /X. 14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli élethelyzetbe került Danyi János gombai lakos támogatására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Danyi János gombai lakos részére - Brazíliában elhunyt gyermeke Magyarországra szállítása érdekében felmerült költségeihez - az általános tartalék terhére 100.000,- Ft kifizetését határozza el.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés azonnali végrehajtására.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző