Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     178/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2013. évi belsőellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat 1. sz. mellékletét képező - 2013. évi belső ellenőrzési tervét. 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

1.      sz. melléklet

Gomba Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a 178/2012. (IX.13.) sz. határozatához

 

Gomba Község Önkormányzatának 2013. évi belsőellenőrzési terve

 

Az ellenőrzött szerv /szervezeti egység megnevezése

A tervezett ellenőrzés célja, tárgya, az ellenőrizendő időszak meghatározása

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés

Az ellenőrzés típusa / módszere 

 

Az ellenőrzés időbeli ütemezése

 

Szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása 

 

Főzőkonyha

 

A Főzőkonyha működésének vizsgálata a vonatkozó jogszabályok tükrében

 

Időszak: 2012.

 

A Rendezvényházban az önkormányzat szakfeladatán az ellenőrzés időszakáig közel 2 éve működő főzőkonyha adminisztratív tevékenységének belsőellenőrzése kiszűrheti a jogszabályok szerinti esetleges működési szabálytalanságokat, rávilágíthat a hiányosságokra.

 

szabályszerűségi,

gazdaságossági, eredményességi vizsgálat

 

2013. június

 

Jelentés:

 

2013. július

 


2 revizori nap

(1 vagy 2 ellenőr)

Polgármesteri Hivatal

A folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata

 

Időszak: 2012. év

Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához. 

szabályszerűségi vizsgálat

 

2013. augusztus

 

Jelentés:

 

2013. szeptember


2 revizori nap

(1 ellenőr)

 
Záradék:

A belsőellenőrzési tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2012. (IX.13.) sz. határozatával fogadta el.


 Gomba, 2012. szeptember 13.

                                                                                                                                                                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                                                                                                                                                                      jegyző aláírása

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző