Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 178/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház működőképességének biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Civilház működőképességét, a vállalások szerinti nyitva tartást önkormányzati közreműködéssel kell biztosítani.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző