Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

178/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - vízóra akna és vízvezeték építés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a „Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - vízóra akna és vízvezeték építés” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében közreműködő Bíráló Bizottság javaslata alapján az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja és a közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása és lefolytatása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, és az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció megküldésével ajánlattételre kérje fel

 

a)      a BAU-GÉP 2000 Építőipari Szolgáltató, Karbantartó és Kereskedelmi Kft-t (2200 Monor, Katona József u. 34.)

b)      a Hegedűs & Schmidt Kft-t (7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 33.) és

c)      a Wizler-Aqua Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2682 Püspökhatvan, Váci utca 12.)

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző