Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

 

     179/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2765 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a gombai 2765 hrsz-ú ingatlan 5/8-ad tulajdoni arányának eladási árát 10.000,- Ft-ban határozza meg. 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eladási árról Fekete-Nagy Róbert monori lakost tájékoztassa.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladási ár vevő általi elfogadása esetén az adás-vételi szerződést a vevő költségviselése mellett az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

 

Határidő:    értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző