Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 179/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház működőképességének biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület 2014. szeptember 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra fedezetet biztosít az általános tartalék terhére a Civilház működőképességének biztosítása érdekében heti 36 órás kötelező nyitva tartást alapul véve, 1000,- Ft-os bruttó megbízási díjjal számolva a 082092 számú COFOG-on megbízási díjra 680 eFt-os összeggel, és annak járulékaira 184 eFt-os összeggel.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon az előirányzatok módosításának átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző