Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

179/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ivóvízhálózat egyes szakaszainak körvezeték építés tervezésének ajánlatkérésére vonatkozó műszaki tartalomra irányuló javaslat módosító indítványát és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a körvezeték építés tervezésének ajánlatkérését kiterjeszti az Arany János utca és Deési Pál utca összekötésére is.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző