Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

17/2012. /I. 19./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház rendezvényterem világítás kialakításának jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és képviselői indítványra az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton belül eredeti előirányzatként fedezetet biztosít a rendezvényház rendezvényterem berendezéséhez szükséges székek beszerzésére bruttó 2 millió forintos összeggel.

2.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2011 év végén beszerzett 46 db székkel megegyező típusú székből 200 db-ot a tervezett februári rendezvények előtt megvásároljon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző