Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 17/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződések tervezetét és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel a gazdasági társaság elfogadott 2015. évi üzleti terve, az önkormányzat 2015. évi költségvetése, az egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jog biztosításáról szóló, megalkotott önkormányzati rendelete és a közbeszerzési szakértői vélemény alapján a közszolgáltatási szerződéseket aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző