Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     180/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cucina Italina Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.     A képviselő-testület elfogadja a Cucina Italiana Kft. jelenlegi tulajdonosának – Lenkovics László – kérelmét, és hozzájárul ahhoz, hogy a vendéglátó egység bérleti díja 2012. augusztus 23. napjától a  Szemők Balázs tér használatba vételéig terjedő időtartam alatt 50%-al csökkentésre kerüljön.

 

2.      A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bérleti díj csökkentés indoka az, hogy a Falumegújítás fejlesztési pályázat kivitelezési munkálatai érintik a bérelt ingatlant, valamint az ingatlan előtt található Szemők Balázs teret, így annak megközelítése és rendeltetésszerű használata nem teljes egészében megoldott.

      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tér használatba vételekor a Bérlővel közös jegyzőkönyvben rögzítsék az építési tevékenység befejezését, továbbá azt a tény, hogy ettől az időponttól Bérbeadó a teljes bérleti díj kiszámlázására jogosult.

 

3.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerint csökkentett bérleti díjra vonatkozóan a bérleti szerződés módosítást aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző