Vissza

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 180/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 11-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el        

 

1.           Javaslat az önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

2.           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

Véleményező:                  valamennyi bizottság

3.           Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

4.           Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

5.           Tájékoztató a településképi bejelentési eljárásról szóló 24/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez érkezett törvényességi felhívásról

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

6.           Tájékoztató a közterületek elnevezésére vonatkozó jogalkotási kötelezettség teljesítése érdekében érkezett törvényességi felhívásról

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

7.           Beszámoló a 2010-2014. évi választási ciklus eredményeiről, tapasztalatairól

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       polgármester

Véleményező:                  valamennyi bizottság

  

8.           Tájékoztató Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató tér működésének, gazdálkodásának, szabályozottságának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentésről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

9.           Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 2013/2014. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2014/2015. tanév előkészítéséről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       intézményvezető

Véleményező:                  ügyrendi bizottság

10.       Tájékoztató a III. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       műszaki előadó

Véleményező:                  valamennyi bizottság

11.       Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       jegyző, igazgatási előadó

Véleményező:                  Szociális- és Gyámügyi Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

12.       Tájékoztatás Tóth Norbert ingatlanvásárlási kérelméről

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       aljegyző

Véleményező:                  valamennyi bizottság

13.       Javaslat az ivóvíz-minőségjavítási projekt közbeszerzési eljárása megindításának jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

14.       Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző