Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

180/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ivóvízhálózat egyes szakaszainak körvezeték építés tervezésének ajánlatkérésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatot kérjen 3 cégtől a Gomba és Bénye települések területén lévő ivóvízhálózat egyes szakaszainak körvezeték építés tervezésére a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosító számú ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan.

 

2.      A Képviselő-testület a tervezendő szakaszokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)      Bénye:

Virág utca, Fő út összekötése:

Építendő vezeték hossza:       kb 180 m.

Építés lehetséges módja:        magánterületen keresztül szolgalmi joggal.

Meglévő vezeték:                   NA 100 KM PVC

Harcvölgyi utca és Béke utca összekötése:

Építendő vezeték hossza:       kb 100 m.

Építés lehetséges módja:        közterületen.

Meglévő vezeték:                   NA 100 ac

 

b)     Gomba:

Liliom utca, Gombai út összekötése:

Építendő vezeték hossza:       kb 200 m.

Építés lehetséges módja:        közterületen.

Meglévő vezeték:                   NA 100 KM PVC, NA 150 ac

Bercsényi utca, Rózsa utca, Iskola utca összekötése:

Építendő vezeték hossza:       kb 1100 m.

Építés lehetséges módja:        közterületen.

Meglévő vezeték:                   NA 100 KM PVC

 

 

 

Arany János utca és Deési Pál utca összekötése:

Építendő vezeték hossza:       kb 418 m.

Építés lehetséges módja:        közterületen.

Meglévő vezeték:                   NA 150 ac

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó ajánlattételre kérje fel

a)      a JSP 97 Kft-t (2366 Kakucs Fő út 11.)

b)      a HOMAQUA Bt-t (2370 Dabas, Új utca 2/a.) és

c)      URANUS' 2002 Mérnöki Iroda Kft-t (2370 Dabas, Tölgyfa utca 11.)

 

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést az önkormányzat nevében megköthesse.

 

            Határidő: 2015. augusztus 19.

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző