Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     181/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Cucina Italina Kft. telephely bejegyzésére vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gomba Község Önkormányzat tulajdonában álló gombai belterületi 7 hrsz-ú ingatlanra, mely természetben 2217 Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám alatt található – az Önkormányzat, valamint a Cucuina Italiana Kft. között 2011. december 7. napján megkötött bérleti szerződésre tekintettel - a Cucina Italiana Kft. (székhely: 2217 Gomba, Szegfű utca 1. Cg: 13-09-150101, képviseli: Lenkovics László ügyvezető) telephelye a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

 

2.     A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a telephely bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző