Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

181/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tápióság község településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatában való partnerségi részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenlegi információk alapján észrevétellel vagy módosító javaslattal nem kíván élni és a 2/2005. (I.11.) sz. kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

2.      A képviselő-testület a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni, egyben megbízza a polgármestert azzal, hogy véleményezési eljárásban Gomba Község Önkormányzatát képviselje.

3.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Tápióság községet tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző