Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     182/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az év során vásárolt ingatlanok törzsvagyon vagy egyéb vagyon körébe történő besorolására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a 1039/8 helyrajzi számú ingatlant a törzsvagyon forgalomképtelen vagyon kategóriájába sorolja.

 

2.      A Képviselő-testület a 0166/2, a 0270/7, 313/1, 593 és a 666 helyrajzi számú ingatlanokat a forgalomképes vagyon közé sorolja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző