Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     182/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény részére működési célú támogatás pótelőirányzatának biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.   A Képviselő-testület az általános tartalék terhére pótelőirányzatként 1.061 eFt fedezetet biztosít az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára.

 

2.     A képviselő-testület - a Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Református Egyházközség között hatályos megállapodásban rögzítettek alapján  - felhatalmazza a polgármestert 3.944.863,- Ft összeggel, működési célú támogatási szerződés megkötésére.

 

 

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző