Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 182/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház szervezeti struktúrája módosítására vonatkozó határozati javaslathoz érkezett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta.

 

1. A Képviselő-testület az előkészítet határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó módosító indítványt elfogadta, mely szerint a november 30-ig előkészítendő előterjesztésnek ki kell terjednie a települési szintű kulturális feladatok megoldására is. 

 

Határidő:             azonnali

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző