Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     183/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület dr. Molnár Lajost a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet kuratóriumi tagi tisztségéből visszahívja.

2.      A Képviselő-testület a 2012. november 15-én tervezett ülésén ismét napirendre tűzi az alapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítését.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapítvány kuratóriumának és Ellenőrző Bizottságának tagjaitól, valamint a település civilszervezeteitől a november 15-i ülésre kérjen javaslatot az új kuratóriumi tag, és bizottsági tag személyére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző