Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 183/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta a Civilház szervezeti struktúrájának előkészítésére vonatkozó előterjesztés-készítési kötelezettség határidejének halasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 169/2014. (VIII. 01.) határozatának 2. pontját akként módosítja, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2014. november 30-ig készítsen előterjesztést a Civilház további működtetésére, vonatkozó javaslatairól, mely terjedjen ki az intézményvezetői feladatok ellátásának módjára, a települési szintű kulturális feladatok megoldására, a fenntartói döntéseket tartalmazó dokumentumok szükségessé váló módosítási javaslatára is.

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző