Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 184/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1-8. sz. mellékletei és „A”-„E” függelékei szerinti részletezés szerint elfogadta.

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző