Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

184/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület - Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 24/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése alapján - a Pénzügyi Bizottság javaslatára - Lehota Vilmos polgármestert a 2015. I. félévében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként 152.000,- Ft összegű jutalomban részesíti.

2.   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. augusztus 30.

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző