Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

185/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat kültéri ülőhelyeinek bővítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kültéri eszközállománya 100 főnyi ülőhellyel bővítésre kerüljön.
  2. A Képviselő-testület az eszközállomány bővítéséhez fedezetet az általános tartalék terhére biztosít.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző