Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     186/2012. (IX. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tóparti hulladékkezelési gyakorlat módosítására vonatkozó kérdőívek értékelése alapján készült tájékoztatást és az előkészített határozati javaslat 3. pontjára vonatkozó módosító indítvány alapján a 3./ pont szövegezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

3.      A Képviselő-testület a tóparti hulladékgyűjtő pontok alapterület bővítése, és fallal történő körülhatárolása érdekében dologi kiadások kiemelt előirányzatra pótelőirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző